Laatujohtaminen Peabilla

Laatujohtaminen tarkoittaa Peabilla läpinäkyvää ja avointa prosessien kautta johdettua työskentelyä. Laadukkaat prosessit takaavat varmistetun lopputuloksen. Laatu syntyy suunnitelmallisesta vakioidusta toiminnasta.

Projektien alkaessa määrittelemme aina jokaiselle projektille projektikohtaiset tavoitteet. Kattavan toimintasuunnitelman myötä määrittelemme miten näihin tavoitteisiin päästään. Selvitämme kohteen ja tilaajan laatuvaatimukset. Kattava toimintasuunnitelma varmistaa, että rakennamme kerralla kuntoon. Jokaisen projektin toimintasuunnitelma eli työmaan käsikirja sisältää muun muassa aikataulu-, talouden-, kosteuden-, laadunhallintaa. Lisäksi mukana on työturvallisuutta, viranomaisasioita, ympäristöasioita ja toimintajärjestelmää käsitteleviä asioita. Työmaan toimintasuunnitelman pohjalta käymme myös henkilöresurssien osaamisen lävitse. Laatua valvotaan taukoamatta laatutarkastuksilla ja prosessin mukaisella toiminnalla kokouksineen.

Työskentelemme strukturoidusti ja liiketoimintaprosessien mukaan. Laadunvarmistuksen vaatimukset määrittelevät yritysjohto, ei yksittäinen työmaa. Tämä varmistaa, että jokainen Peabin työmaa täyttää yritystason laatuvaatimukset. Kun asioita tehdään vakioidun toimintamallin mukaan, organisaatio tietää mitä heiltä vaaditaan ja he suhtautuvat siihen vakavasti. Tärkeää on, että asioista puhutaan avoimesti. Läpinäkyvä ja järjestelmällinen laadunvalvonta yhdessä tilaajan kanssa varmistaa virheettömän lopputuloksen.

Kehitämme jatkuvasti liiketoimintaprosessejamme ja analysoimme miten voimme niitä kehittää. Prosessien kehittämisessä käytämme työmaalta tulevaa palautetta ja osaamista hyödyksi. Rakentamisessa on paljon erilaisia muuttujia esimerkiksi suunnitelmissa ja työtekniikoissa. Muuttujien myötä prosessien mukainen toiminta on laadun varmistamiseksi erittäin tärkeää.

kosteudenhallinta-sertifikaatti-kuva (1).jpg

Olemme alan edelläkävijä kosteudenhallinnassa, joka on meillä yksi laadukkaan rakentamisen kulmakivistä.

Rakennamme kerralla kuntoon

Kunnolla suunniteltu on puoliksi tehty. Periaatteemme on tehdä asiat kerralla kuntoon. Aina. Niin, että voimme jälkikäteen ylpeinä todeta, että olemme tuon rakentaneet.

Olemme alan edelläkävijä kosteudenhallinnassa, joka on meillä yksi laadukkaan rakentamisen kulmakivistä. Kosteusriskit voidaan minimoida, kun rakennetaan kunnolla ja kosteudenhallinta hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Juuri näin toimitaan Peabilla, ja siitä kertoo Rakentamisen Laatu RALA ry:n yhtiölle myöntämä kosteudenhallintasertifikaatti – ensimmäinen laatuaan Suomessa. Koko henkilöstömme on koulutettu kosteudenhallintaan. Peabilla on käytössään Rakentamisen Laatu RALA ry:n Kuivaketju10-toimintamalli kaikissa omissa asunto- ja toimitilahankkeissaan. Jokaisella työmaalla toteutetaan viikoittainen kosteudenhallintakierros, jolla varmistetaan, että rakentaminen sujuu kaikilta osin laadukkaasti ja ennalta määriteltyjen prosessien mukaisesti. Kierroksen lisäksi työmailla tehdään pitkin viikkoa kosteudenhallintaan liittyviä havaintoja, jotka dokumentoidaan. Peab solmi vuonna 2023 REDO:n kanssa kumppanuuden betonin suhteellisen kosteuden mittaamisesta ennen päällystämistä. Lue lisää kosteudenhallinnasta täältä.

Valtakunnallinen valvonnan kumppanuus Raksystems Insinööritoimiston kanssa

Haluamme varmistaa laadukkaan tekemisemme altistamalla itsemme ulkopuolisille silmille. Peabin omissa uudisasuntokohteissa valtakunnallinen ja riippumaton kumppaniyritys Raksystems valvoo kosteudenhallinnan prosesseja sekä rakentamisen laatua alusta loppuun. Jokaisella kohteella on kosteudenhallintakoordinaattori ja rakennustyön valvoja Raksystemsin kautta. Kumppanuuden yhteisenä tavoitteena on jatkuva tekemisen parantaminen ja kumppanuus, joka nostaa molempien yritysten kosteudenhallinnan ja laadun valtakunnan parhaalle tasolle. Lue lisää täältä.

MicrosoftTeams-image (16).png

Laatujohtaminen ja kerralla kuntoon rakentaminen pohjautuu myös infrarakentamisessa yhtenäisiin toimintatapoihin.

Laatujohtamista infrarakentamisessa

Talonrakentamisen ja korjausrakentamisen lisäksi Peab toimii myös infrarakentajana. Infrarakentamisen yksikössä laatujohtaminen on keskeinen osa toimintaa. Laatujohtaminen tarkoittaa, että toimimme aina strategian, liiketoimintaperiaatteiden sekä yhteisten toimintatapojen mukaan.

Laatujohtaminen ja kerralla kuntoon rakentaminen pohjautuu myös infrarakentamisessa yhtenäisiin toimintatapoihin. Projektinhallinnan prosessimme on joka projektissa samanlainen ja kaikkien on tunnettava se. Prosessinhallintasuunnitelma varmistaa, että prosessit ovat yhtenäiset tekijöistä ja paikkakunnasta riippumatta ja että laatua tarkkaillaan ja mitataan prosessin mukaisesti jatkuvasti projektin edetessä. Infrarakentamisessa jokainen projekti on erilainen ja urakkasuunnitelmissa esitetään urakkakohtaisesti, mitä laatuasioita tullaan dokumentoimaan. Laatua tarkkaillaan ja mitataan jatkuvasti projektin edetessä ja jokaisessa projektissa laatuinsinööri hoitaa laatuaineiston kokoamisen ja arkistoinnin. Laadunvarmistustoimenpiteitä, mittauksia, kokeita ja siitä syntyvää dokumentaatiota tehdään suunnitelman mukaisesti tarkasti projektin jokaisesta vaiheesta.

Liiketoiminnan periaatteet ja laadukas toimintamme pohjautuvat Peabin neljään ydinarvoon; käytännönläheinen, kehittyvä, luotettava ja henkilökohtainen. Ymmärrämme asiakkaiden tarpeet ja kannamme vastuumme työstämme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja innovatiivisuudellamme haemme uusia nopeampia ja edullisempia ratkaisuja ja toimintatapoja. Varmistamme alan parhaat osaajat huolehtimalla henkilöstömme sitouttamisesta. Varmistamme aina, että henkilöstömme ammattitaitoista ja heidän osaamisensa kehittyy, esimerkiksi erilaisten koulutusten avulla. Infrarakentamisen ammattitaitoinen henkilökunta hoitaa projektit alusta loppuun olemassa olevan projektinhallintaprosessin sekä sovitun aikataulun mukaisesti. Otamme myös aina huomioon toiminnassamme ympäristönäkökulmat.

Remixeri_2018_(55).jpg

Asfaltin valmistus on hyvin teknistä ja raaka-aineet tulee tuntea todella hyvin.

Asfaltin laadun varmistamme johtamisjärjestelmän, henkilöstön osaamisen ja tuotetestauksen avulla

Peab Asfalt on Suomen suurin asfaltoija. Huolehdimme niin pienten teiden kuin suurten infrastruktuuriprojektien asfaltoinnista ja kunnossapidosta, jotta voit matkustaa aina turvallisesti. Peab Asfaltilla panostamme asfaltin laatuun, jotta työmme olisi aina tasalaatuista ja laadukasta. Johtamisjärjestelmällä varmistamme, että toimimme jokaisessa urakassa samalla tavalla ja varmistamme, että tuotteemme ovat aina kaikkien standardien mukaisia ja tasalaatuisia. Johtamisjärjestelmä ja yhteiset pelisäännöt ovat laatujohtamisen perusta.

Kehitämme prosessejamme ja toimintatapojamme jatkuvasti. Laadukkaan tuotteen varmistavat ammattitaitoiset työntekijämme. Henkilöstön ammattitaidon varmistamme ylläpitämällä ja varmistamalla työntekijöiden osaamisen ja kehittämällä sitä koulutuksille. Esimerkiksi järjestämme vuosittain asemanhoitajille koulutuspäiviä. Kaikki toimintomme auditoidaan ulkopuolisen auditoijan toimesta vähintään kolmen vuoden välein, osa jopa joka vuosi. Lisäksi auditoimme itse itseämme eli ohjaamme omaa toimintaamme ja varmistamme, että kaikki toimii kuten pitää. Kun työmaa saadaan valmiiksi, luovutamme sen niin sanotusti ensin itsellemme ja tarkastamme sen, ennen kuin luovutamme sen tilaajalle. Näin varmistamme, että lopputulos on juuri niin kuin pitää.

Peab Asfaltilla on tuotesertifikaatti kaikille tuotteille. Jokaiselle asfalttiasemalle on oma tuotesertifikaatti. Sertifikaatit kertovat asiakkaillemme, että toimimme standardien mukaisesti ja että asfalttimassamme ovat aina laadukkaita ja tasalaatuisia. Laadunvalvontaa teemme Vantaalla päällystealan keskuslaboratoriossa tai alueellisissa laboratorioissa. Näytteitä asfalttituotteita otetaan joka päivä tai suurimmissa erissä jopa useaan kertaan päivän aikana. Levityksen jälkeen laadunvalvontanäytteitä otetaan esimerkiksi poraamalla tai tutkausmenetelmällä, jolla voidaan tutkia tarkemmin, mitä asfalttimassa sisältää. Tutkimme asfaltista muun muassa bitumia ja kiviaineksia ja niistä otetaan kymmeniä erilaisia testejä. Asfaltin valmistus onkin tänä päivänä hyvin teknistä ja raaka-aineet tulee tuntea todella hyvin.

Swerock_Tampere_betonivalu_2021 (8).jpg

Betonin laatua ohjataan ja standardeja valvotaan tehdassertifikaatein ja varmennustodistuksin.

Betonin laadunvalvontaa työmaalla ja laboratoriossa

Peab-konserniin kuuluvassa valmisbetonia tuottavassa Swerockissa valvomme, että valmistamme betonia kaikkien standardien mukaisesti. Määritämme esimerkiksi betonin notkeuden ja lujuuden. Voimme taata, että Swerockin valmisbetoni on määräykset ja vaatimukset täyttävä tuote.

Betonin laadunvalvonnassa seurataan tarkasti betonin rasitusluokkaa, lujuusluokkaa sekä notkeusluokkaa. EN-standardi ja kyseisen rakennuksen tai käyttökohteen suunnittelija määrittävät, mitä luokkia kyseisen kohteen valmisbetonin tulee täyttää. Notkeusluokan määrittelee itse tilaaja. 

Valmistuksen laadunvalvonnan lisäksi teemme työmaavalvontaa ja voimme työmailla tarjota lämpötilanseurantaa, lujuudenkehityksen seurantaa, koekappaleiden valmistusta, ilmamäärän mittauksia, kuivumisarvioita sekä tuotesuunnittelua yhteistyössä asiakkaan kanssa. Vaikka betoni ei ole CE-merkitty tuote, betonissa käytetyt materiaalit ovat. Betonin laatua ohjataan ja standardeja valvotaan tehdassertifikaatein ja varmennustodistuksin.

Kaikki betonitehtaamme kuuluvat kolmannen osapuolen valvontaan. Yrityksellemme on myönnetty laajennettu itsetestausoikeus betoninpuristuslujuuden testaamiseen omassa keskuslaboratoriossamme. Tytäryhtiömme akkreditoitu betonilaboratorio sijaitsee Swerock Ab:n tiloissa Ruotsissa. Lue lisää Swerockin sivuilta.

Swerock_Murske.jpg

Kiviainekset ovat hyvin pitkään käyttötarkoituksessaan, jolloin on tärkeää, että käytetään laadukkaita tuotteita.

Laadukkaat CE-merkityt kiviainekset

Peab-konserniin kuuluva jalostettujen kiviainesten valmistaja Swerock on Suomen johtava jalostettujen kiviainesten valmistaja. Toimitamme CE-merkittyjä kiviaineksia kaikkeen rakentamiseen; asfalttikiviainekset, betonikiviainekset, infra- ja talonrakennuksen murskeet ja sepelit, raidesepelit sekä laasti- ja asennushiekat. Tarjoamme myös avolouhinta-, murskaus- ja seulontapalveluita ympäri Suomen.

Swerockin laatujohtamisen kulmakivenä ovat laadukkaat kiviainestuotteet. Kiviainestuotteemme tuotetaan aina yhteiseurooppalaisten standardien sekä kansallisten sovellusohjeiden mukaisesti. Uusia kiviainesottamoita etsiessämme otamme aina huomioon alueen kiviainesmineralogian sekä kiviainesten lujuuden, jotta ottamon raaka-aineet täyttävät laatuvaatimuksemme. Kun aloitamme murskauserän, teemme näytteenottosuunnitelman, jossa huomiomme tulevan tuotteen käyttötarkoituksen. Käyttötarkoitus määrittelee, kuinka tiheästi tuotetta tutkitaan ja mitä tutkitaan, esimerkiksi rakeisuutta ja lujuusominaisuuksia. Murskauksen jälkeen kiviainestuotteet CE-merkitään.

Tärkeää on, että keskustelemme asiakkaiden kanssa ja ymmärrämme mitä asiakas tarvitsee. Kiviainekset ovat hyvin pitkään käyttötarkoituksessaan, jolloin on tärkeää, että käytetään laadukkaita tuotteita. Esimerkiksi betonista on mahdotonta lähteä vaihtamaan kiviä jälkikäteen. Tärkeää on varmistaa laadukkaat kiviainesraaka-aineet ja rakentaa kerralla kuntoon. Laadun johtamisessa oleellista on se, että noudatamme olemassa olevia tuotevaatimuksia, mutta myös tulevaisuuteen on tärkeää katsoa ja olla ajan hermolla tulevista vaatimuksista. Henkilöstöä koulutetaan ja pidetään ajan tasalla vaatimuksista.

Hyvä hallinnointitapa

Hyvä hallinnointitapa tarkoittaa meille Peabilla, että toimimme aina vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti.

Lue lisää!

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

  • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

  • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

  • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. Emme kerää henkilötietoja.

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.