Peabin liiketoimintaperiaatteet

Olemme määrittäneet Peabin tavat toimia Code of Conduct –liiketoimintaperiaatteissa. Me Peabilla haluamme luoda lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille, toimittajille ja osakkaille ja samalla edistää kestävää yhteiskuntakehitystä. Tämän saavuttamiseksi ilmasto- ja ympäristötoimet sekä voimakas yhteiskuntavastuu ovat jatkuvasti osa työtämme paikallisena yhteiskuntarakentajana. Vaalimme hyvää liiketoimintaetiikkaa ja pyrimme luomaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita. Liiketoimintaperiaatteet näyttävät tietä kuvaamalla arvomme ja vaatimukset, jotka asetamme työntekijöille ja liike- ja yhteistyökumppaneille. Jatkuvilla parannuksilla otamme vastuuta pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana.

LIIKETOIMINTAPERIAATTEET

Liiketoimintaperiaatteiden perustan muodostavat Peabin ydinarvot, jotka ohjaavat meitä kaikessa toiminnassamme. Peab on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, ja liiketoimintaperiaatteet perustuvat aloitteen kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työoikeutta, ympäristöä ja korruption torjumista. Liiketoimintaperiaatteet perustuvat myös YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ILO:n perussopimuksiin oikeuksista työelämässä.

 • Liiketoimintaperiaatteet koskevat kaikkia Peab-konsernissa hallituksesta johtoon ja yksittäisiin työntekijöihin. Sääntöjen sisältöä on kunnioitettava ja noudatettava.
 • Edellytämme, että liikekumppanimme (asiakkaat, yhteistyökumppanit, toimittajat) kunnioittavat ja noudattavat
 • Liiketoimintaperiaatteet muodostavat yleisohjeet, joita täydennetään yksittäisten osa-alueiden tarkemmilla määräyksillä ja

PEABIN YDINARVOT OHJAAVAT

Peabin tuotemerkki perustuu neljään vankkaan ydinarvoon: käytännönläheinen, kehittyvä, henkilökohtainen ja luotettava. Peabin ydinarvot kuvaavat sitä, millaisia me olemme ihmisinä, mitä me edustamme, miten me työskentelemme, mitä me voimme saavuttaa ja millaisen mielikuvan me haluamme itsestä antaa. Ydinarvot huomioidaan työskentelyssä kaikilla toiminnan osa-alueilla.

 • Käytännönläheinen

Haluamme toimia lähellä asiakasta. Arvioimme huolellisesti toimeksiannon ja tarvittavat resurssit onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Haluamme, että meidät tunnetaan asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä, ripeästä päätöksenteosta ja käytännönläheisistä toimintatavoista.

 • Kehittyvä

Toimintamme on innovatiivista ja joustavaa, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään omia toimintatapojamme. Hyödynnämme oman henkilöstömme osaamista ja tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen, koulutukseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstön sitoutuminen sekä osallistuminen yhtiön toimintatapojen ja oman työn kehittämiseen on meille tärkeää.

 • Henkilökohtainen

Pyrimme rakentamaan pitkäaikaista, rehellisyyteen ja luotettavuuteen perustuvaa yhteistyötä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstömme kanssa. Työtehtävien, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on meille tärkeää. Haluamme luoda työpaikan, jossa on hyvä ilmapiiri ja yksilöä kunnioitetaan.

 • Luotettava

Asiakkaiden luottamus on toimintamme perusta ja noudatamme aina hyvää liiketoimintatapaa. Olemme ammattitaitoisia, teemme työmme alusta asti huolella ja pysymme sovituissa aikatauluissa. Ympäristön kannalta järkevät valinnat ovat etusijalla ja teemme elinkaaren kestäviä ratkaisuja.

 

LIIKETOIMINTAETIIKKA JA PERIAATTEET

Noudatamme lakeja ja asetuksia

Peab noudattaa niitä lakeja, määräyksiä ja asetuksia, jotka ovat voimassa markkinoilla, joilla Peab toimii. Edellytämme, että liikekumppanimme toimivat samoin.

Emme hyväksy korruptiota

Peab toimii liikesuhteissa aina vastuullisesti ja eettisesti. Emme suvaitse minkäänlaista korruptiota, lahjuksia tai kiristystä. Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:

 • Toimimme ja teemme päätöksiä ilman henkilökohtaista hyötyä itsellemme tai läheisillemme. Emme myöskään hyödynnä suhteita liikekumppaneihimme oman hyödyn saavuttamiseksi.
 • Vältämme tilanteita, joissa voi syntyä eturistiriitoja tai jotka antavat vaikutelman sellaisten syntymisestä. Mikäli eturistiriitaa ei voi välttää, siitä on raportoitava rehellisesti lähimmälle esimiehelle. Jos työntekijä harjoittaa liiketoimintaa Peabin ulkopuolella (niin kutsuttu sivutoimi), sillä on oltava Peabin hyväksyntä.
 • Emme koskaan riko voimassa olevaa lakia lahjusten antamisesta tai ottamisesta. Emme myöskään anna tai vastaanota lahjoja tai palveluksia, joiden arvo ylittää Peabin määrittämät rajat, emmekä osallistu normaalin liiketoiminnan ulkopuolisiin Noudatamme liikekumppanimme sääntöjä lahjoista, edustamisesta ja vastaavista, jos ne ovat tiukempia kuin Peabin.

Noudatamme kilpailulainsäädäntöä

Peab noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä niillä markkinoilla, joilla yritys toimii. Tavoitteenamme on edistää tervettä kilpailua tarjouksissa, hankinnoissa ja ostoissa.

 • Emme hyväksy minkäänlaisia laittomia tai kilpailua rajoittavia toimia, kuten hintoja koskevaa yhteistoimintaa, kartelleja tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.
 • Toimimme asiallisesti emmekä yritä vaikuttaa sopimattomalla tavalla tai vääristää

Pyrimme torjumaan talousrikollisuutta

Yhteiskuntarakentajana Peabin vastuulla on torjua alan talousrikollisuutta. Talousrikollisuus vääristää kilpailua ja aiheuttaa epävakautta, ennakoimisen vaikeutta ja vähentää yhteiskunnan laillisesti toimivan osan käytettävissä olevia resursseja.

 • Raportoimme taloudellisista tapahtumista
 • Emme ole tekemisissä harmaan talouden kanssa ja pyrimme aktiivisesti vastustamaan sitä.

 

IHMISOIKEUDET JA TYÖOLOT

Turvallinen työympäristö ja terveys ovat etusijalla

Peabin työpaikkojen on oltava osallistavia ja turvallisia, ilman tapaturmia. Työntekijöiden työhyvinvointi on keskiössä.

 • Teemme pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä työturvallisuuden kehittämiseksi ja työntekijöiden terveyden edistämiseksi, jotta saamme estettyä loukkaantumiset ja
 • Peabin työpaikoilla kaikkien on osallistuttava työturvallisuutta edistävään työhön ja noudatettava Peabin ohjeita ja työmaamääräyksiä. Työntekijät ottavat vastuun omasta ja muiden työturvallisuudesta. Pohdimme arkisiakin asioita, ja huolehdimme toisistamme ja itsestämme.
 • Peabin työpaikoilla on oltava asianmukainen varustus ja osaaminen ihmisten ja omaisuuden
 • Pyrimme siihen, että koko arvoketju työskentelee terveellisen ja turvallisen työympäristön hyväksi kunkin maan työturvallisuuslainsäädännön

Pyrimme yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen

Kaikkien ihmisten samanarvoisuus on itsestäänselvyys. Peab pyrkii lisäämään moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Yhdenvertaisuus on perusedellytys kaikilla työpaikoillamme. Kaikilla on oltava samat oikeudet ja mahdollisuudet sukupuoleen, sukupuoli- identiteettiin, etniseen taustaan, uskontoon tai muuhun maailmankatsomukseen, toiminnalliseen rajoitteeseen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen tai ikään katsomatta.

Emme hyväksy loukkaavaa kohtelua tai syrjintää

Peabilla on nollatoleranssi kaikkia loukkaavan kohtelun, kiusaamisen ja syrjinnän muotoja kohtaan. Meillä on yhteinen vastuu ennaltaehkäisystä, torjunnasta ja korjaustoimista. Kaikilla työntekijöillä ja liikekumppaneilla, jotka näkevät tai epäilevät rikkomuksia, on velvollisuus puuttua niihin.

Emme hyväksy lapsityötävoimaa

Kaikenlainen lapsiin kohdistuva väkivalta, pakottaminen tai hyödyntäminen on väärin. Lapsiksi katsotaan alle 18-vuotiaat henkilöt YK:n lapsen oikeuksien julistuksen 1 artiklan mukaisesti. Alle 18- vuotiaita työntekijöitä on suojeltava erityisesti vaarallisilta työtehtäviltä, joihin liittyy terveys- ja turvallisuusriskejä, esimerkiksi yötyöltä.

Emme hyväksy pakkotyötä tai velan maksua työnteolla

Työnteon on oltava vapaaehtoista. Työhön pakottaminen takavarikoimalla henkilökohtaisia asiakirjoja tai tavaroita ei ole sallittua. Työntekijän on saatava vapaasti poistua työpaikalta työvuoron päätyttyä. Laitonta työvoimaa ei saa käyttää.

Turvaamme oikeuden yhdistymisvapauteen

Peab ei hyväksy rajoituksia työntekijöiden yhdistymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin. Työntekijöiden on saatava käyttää näitä oikeuksia ilman esteitä tai pelkoa kiusaamisesta ja kostotoimista myös maissa, joissa oikeus järjestäytyä on rajoitettu tai kielletty.

Turvaamme kohtuulliset työehdot

Peab ei hyväksy työehtoja, jotka eivät täytä kansallista lainsäädäntöä ja paikallisia sääntöjä tai ILO:n perussopimuksia.

 • Allekirjoitettuja työehtosopimuksia on kunnioitettava ja
 • Työajan ja minimipalkan on noudatettava kansallisia lakeja siinä maassa, jossa tuotteita tai palveluja valmistetaan tai

 

YMPÄRISTÖ

Huolehdimme ilmastosta ja ympäristöstä

Peab edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä ja pyrkii jatkuvasti ehkäisemään ympäristöriskejä sekä minimoimaan yrityksen vaikutuksen ympäristöön ja ilmastoon.

 • Ympäristötyö on järjestelmällistä, ja se on osa
 • Noudatamme ja kunnioitamme lakeja ja muita soveltuvia ympäristöön liittyviä
 • Työntekijöillä on oltava työtehtäviinsä nähden tarpeellinen asiantuntemus ympäristövaikutuksista.

Pyrimme vähentämään toiminnan ympäristövaikutusta

Peab painottaa aktiivisesti niitä osa-alueita, joilla on suurin ympäristövaikutus elinkaarinäkökulmasta, ja pyrkii edesauttamaan sitä, että:

 • ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden käytöstä luovutaan
 • toiminnan resurssitehokkuutta parannetaan
 • ilmastoneutraalius

Peab tekee jatkuvasti töitä ja parannuksia suojellakseen paremmin ympäristöä. Peabin työmailla olevat työntekijät ja liikekumppanit ovat vastuussa poikkeamien ja ympäristötapahtumien raportoimisesta. Kannustamme hankkimaan tietoa ympäristölle sopivista tekniikoista sekä kehittämään ja levittämään niitä.

Asetamme liikekumppaneillemme vaatimuksia

Peabin liikekumppaneiden ympäristötyöllä on tärkeä rooli myös Peabille. Se näkyy hankintaprosesseissa vaatimuksina ja ohjeina. Pyrimme yhdessä liikekumppaneidemme kanssa kehittämään ympäristön paremmin huomioivia tuotteita ja ratkaisuja.

 

NOUDATTAMINEN

Edellytämme liiketoimintaperiaatteiden noudattamista

Liiketoimintaperiaatteita noudatetaan jatkuvasti, ja ne ovat luonnollinen osa toimintaamme. Johdolla ja esimiehillä on kaikilla tasoilla erityisen suuri vastuu toimia hyvänä esimerkkinä. Työntekijä, joka on epävarma soveltamisesta käytännön työssä, saa opastusta esimieheltään. Tukena on Peab-konsernin eettinen neuvosto.

Peabin työntekijän on tehtävä ilmoitus havaitessaan jotain, jonka epäilee olevan liiketoimintaperiaatteiden tai lainsäädännön vastaista. Peab tarjoaa useita mahdollisuuksia raportointiin tilanteissa, joissa on aihetta epäillä sääntöjen rikkomista. Peabin ja liikekumppaneiden työntekijät raportoivat ensisijaisesti lähimmälle esimiehelleen. Jos tämä ei jostain syystä ole sopiva keino, työntekijä voi raportoida nimettömästi Peabin väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmän (whistleblowing) kautta.

Peab ei suvaitse minkäänlaisia kostotoimia työntekijöitä tai muita työpaikoillamme olevia henkilöitä kohtaan, jotka ilmoittavat näiden liiketoimintaperiaatteiden vastaisia epäiltyjä tai todellisia väärinkäytöksiä.

Mikäli Peabin työntekijä ei toimi liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti, asiaan on puututtava. Mikäli liikekumppani rikkoo liiketoimintaperiaatteita toistuvasti tai vakavasti, yhteistyö lopetetaan.

 

VAHVISTAMINEN JA PÄIVITYS

Hallitus vahvistaa liiketoimintaperiaatteet vuosittain hallituksen kokouksessa, jossa käsitellään tilinpäätöstä.

Jesper Göransson, toimitusjohtaja

Tarkistettu ja vahvistettu 3.2.2022

Ensimmäinen painos hyväksytty 10.5.2017

Väärinkäytösten paljastaminen Peabissa

Peab pyrkii vaalimaan avointa yrityskulttuuria ja harjoittamaan liiketoimintaansa eettisesti. Haluamme varmistaa kaikkien niiden ihmisten turvallisuuden ja kunnioituksen, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Väärinkäytösten paljastuspalvelumme kautta kuka tahansa voi ilmoittaa epäilyksistään, jotka koskevat Peabin arvojen vastaisia tapahtumia.

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

 • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

 • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

 • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. Emme kerää henkilötietoja.

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti. Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.