Peabin liiketoimintaperiaatteet

Olemme määrittäneet Peabin tavat toimia Code of Conduct –liiketoimintaperiaatteissa. Me Peabilla haluamme luoda lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille, toimittajille ja osakkaille ja samalla edistää kestävää yhteiskuntakehitystä. Tämän saavuttamiseksi hyvä liiketoimintaetiikka ja sosiaalinen sitoutuneisuus ovat jatkuvasti osa työtämme. Huomioimme ilmaston ja ympäristön, ja pyrimme luomaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita. Liiketoimintaperiaatteet näyttävät tietä kuvaamalla arvomme ja vaatimukset, jotka asetamme työntekijöille ja liike- ja yhteistyökumppaneille. Jatkuvilla parannuksilla otamme vastuuta pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana.

Liiketoimintaperiaatteet

Peabin ydinarvot 

Liiketoimintaetiikka ja periaatteet

Ihmisoikeudet ja työolot

Ympäristö

Noudattaminen

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Liiketoimintaperiaatteet

Liiketoimintaperiaatteiden perustan muodostavat Peabin ydinarvot, jotka ohjaavat meitä kaikessa toiminnassamme. Peab on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, ja liiketoimintaperiaatteet perustuvat aloitteen kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työoikeutta, ympäristöä ja korruption torjumista. Liiketoimintaperiaatteet perustuvat myös YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja ILO:n perussopimuksiin oikeuksista työelämässä.                        

• Liiketoimintaperiaatteet koskevat kaikkia Peab-konsernissa hallituksesta johtoon ja yksittäisiin työntekijöihin. Sääntöjen sisältöä on kunnioitettava ja noudatettava.
• Edellytämme, että liikekumppanimme (asiakkaat, yhteistyökumppanit, toimittajat) kunnioittavat ja noudattavat liiketoimintaperiaatteita.
• Liiketoimintaperiaatteet muodostavat yleisohjeet, joita täydennetään yksittäisten osa-alueiden tarkemmilla määräyksillä ja ohjeilla.

Peabin ydinarvot ohjaavat toimintaa

Peabin tuotemerkki perustuu neljään vankkaan ydinarvoon: käytännönläheinen, kehittyvä, henkilökohtainen ja luotettava. Peabin ydinarvot kuvaavat sitä, millaisia me olemme ihmisinä, mitä me edustamme, miten me työskentelemme, mitä me voimme saavuttaa ja millaisen mielikuvan me haluamme itsestä antaa. Ydinarvot huomioidaan työskentelyssä kaikilla toiminnan osa-alueilla.

• Käytännönläheinen 
Haluamme toimia lähellä asiakasta. Arvioimme huolellisesti toimeksiannon ja tarvittavat resurssit onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Haluamme, että meidät tunnetaan asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä, ripeästä päätöksenteosta ja käytännönläheisistä toimintatavoista.

• Kehittyvä
Toimintamme on innovatiivista ja joustavaa, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään omia toimintatapojamme. Hyödynnämme oman henkilöstömme osaamista ja tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen, koulutukseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstön sitoutuminen sekä osallistuminen yhtiön toimintatapojen ja oman työn kehittämiseen on meille tärkeää.

• Henkilökohtainen
Pyrimme rakentamaan pitkäaikaista, rehellisyyteen ja luotettavuuteen perustuvaa yhteistyötä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstömme kanssa. Työtehtävien, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on meille tärkeää. Haluamme luoda työpaikan, jossa on hyvä ilmapiiri ja yksilöä kunnioitetaan.

• Luotettava
Asiakkaiden luottamus on toimintamme perusta ja noudatamme aina hyvää liiketoimintatapaa. Olemme ammattitaitoisia, teemme työmme alusta asti huolella ja pysymme sovituissa aikatauluissa. Ympäristön kannalta järkevät valinnat ovat etusijalla ja teemme elinkaaren kestäviä ratkaisuja.

Liiketoimintaetiikka ja periaatteet

Noudatamme lakeja ja asetuksia
Peab noudattaa niitä lakeja, määräyksiä ja asetuksia, jotka ovat voimassa markkinoilla, joilla Peab toimii. Edellytämme, että liikekumppanimme toimivat samoin.

Emme hyväksy korruptiota
Peab toimii liikesuhteissa aina vastuullisesti ja eettisesti. Emme suvaitse minkäänlaista korruptiota, lahjuksia tai kiristystä.  Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:
• Toimimme ja teemme päätöksiä ilman henkilökohtaista hyötyä itsellemme tai läheisillemme. Emme myöskään hyödynnä suhteita liikekumppaneihimme oman hyödyn saavuttamiseksi.
• Vältämme tilanteita, joissa voi syntyä eturistiriitoja tai jotka antavat vaikutelman sellaisten syntymisestä. Mikäli eturistiriitaa ei voi välttää, siitä on raportoitava rehellisesti lähimmälle esimiehelle. Jos työntekijä harjoittaa liiketoimintaa Peabin ulkopuolella (niin kutsuttu sivutoimi), sillä on oltava Peabin hyväksyntä.
• Emme koskaan riko voimassa olevaa lakia lahjusten antamisesta tai ottamisesta. Emme myöskään anna tai vastaanota lahjoja tai palveluksia, joiden arvo ylittää Peabin määrittämät rajat, emmekä osallistu normaalin liiketoiminnan ulkopuolisiin edustustilaisuuksiin. Noudatamme liikekumppanimme sääntöjä lahjoista, edustamisesta ja vastaavista, jos ne ovat tiukempia kuin Peabin.

Noudatamme kilpailulainsäädäntöä
Peab noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä niillä markkinoilla, joilla yritys toimii. Tavoitteenamme on edistää tervettä kilpailua tarjouksissa, hankinnoissa ja ostoissa.
• Emme hyväksy minkäänlaisia laittomia tai kilpailua rajoittavia toimia, kuten hintoja koskevaa yhteistoimintaa, kartelleja tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.
• Toimimme asiallisesti emmekä yritä vaikuttaa sopimattomalla tavalla tai vääristää kilpailua.

Pyrimme torjumaan talousrikollisuutta
Yhteiskuntarakentajana Peabin vastuulla on torjua alan talousrikollisuutta. Talousrikollisuus vääristää kilpailua ja aiheuttaa epävakautta, ennakoimisen vaikeutta ja vähentää yhteiskunnan laillisesti toimivan osan käytettävissä olevia resursseja.
• Raportoimme taloudellisista tapahtumista asianmukaisesti.
• Emme ole tekemisissä harmaan talouden kanssa ja pyrimme aktiivisesti vastustamaan sitä.

Ihmisoikeudet ja työolot

Turvallinen työympäristö ja terveys ovat etusijalla
Peabin työpaikkojen on oltava turvallisia, ilman tapaturmia. Työntekijöiden työhyvinvointi on keskiössä.
• Teemme pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä työturvallisuuden kehittämiseksi ja työntekijöiden terveyden edistämiseksi, jotta saamme estettyä loukkaantumiset ja sairastumiset.
• Peabin työpaikoilla kaikkien on osallistuttava työturvallisuutta edistävään työhön ja noudatettava Peabin ohjeita ja työmaamääräyksiä. Työntekijät ottavat vastuun omasta ja muiden työturvallisuudesta. Pohdimme arkisiakin asioita, ja huolehdimme toisistamme ja itsestämme.
• Peabin työpaikoilla on oltava asianmukainen varustus ja osaaminen ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen.
• Pyrimme siihen, että koko arvoketju työskentelee terveellisen ja turvallisen työympäristön hyväksi kunkin maan työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.

Pyrimme tasa-arvoon ja moninaisuuteen
Kaikkien ihmisten samanarvoisuus on itsestäänselvyys. Peab pyrkii lisäämään moninaisuutta ja tasa-arvoa kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Kaikilla on oltava samat oikeudet ja mahdollisuudet sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, etniseen taustaan, uskontoon tai muuhun maailmankatsomukseen, toiminnalliseen rajoitteeseen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen tai ikään katsomatta.

Emme hyväksy loukkaavaa kohtelua, ahdistelua tai syrjintää
Peabilla on nollatoleranssi kaikkia loukkaavan kohtelun, ahdistelun, seksuaalisen häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän muotoja kohtaan. Meillä on yhteinen vastuu ennaltaehkäisystä, torjunnasta ja korjaustoimista. Kaikilla työntekijöillä ja liikekumppaneilla, jotka näkevät tai epäilevät rikkomuksia, on velvollisuus puuttua niihin.

Emme hyväksy lapsityötä
Emme hyväksy mitään lapsiin kohdistuvan väkivallan, pakottamisen tai hyväksikäytön muotoja. Lapsiksi katsotaan alle 15-vuotiaat henkilöt, ellei lainsäädännössä määrätä korkeammasta vähimmäisiästä. Alle 18-vuotiaita työntekijöitä on suojeltava erityisesti vaarallisilta työtehtäviltä, joihin liittyy terveys- ja turvallisuusriskejä, esimerkiksi yötyöltä.

Emme hyväksy pakkotyötä tai velan maksua työnteolla
Työnteon on oltava vapaaehtoista. Työhön pakottaminen takavarikoimalla henkilökohtaisia asiakirjoja tai tavaroita ei ole sallittua. Työntekijän on saatava vapaasti poistua työpaikalta työvuoron päätyttyä. Laitonta työvoimaa ei saa käyttää.

Turvaamme oikeuden yhdistymisvapauteen
Peab ei hyväksy rajoituksia työntekijöiden yhdistymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin. Työntekijöiden on saatava käyttää näitä oikeuksia ilman esteitä tai pelkoa kiusaamisesta ja kostotoimista myös maissa, joissa oikeus järjestäytyä on rajoitettu tai kielletty.

Turvaamme kohtuulliset työehdot
Peab ei hyväksy työehtoja, jotka eivät täytä kansallista lainsäädäntöä ja paikallisia sääntöjä tai ILO:n perussopimuksia.
• Allekirjoitettuja työehtosopimuksia on kunnioitettava ja noudatettava.
• Työajan ja minimipalkan on noudatettava kansallisia lakeja siinä maassa, jossa tuotteita tai palveluja valmistetaan tai tuotetaan.

Ympäristö

Huolehdimme ilmastosta ja ympäristöstä
Peab edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä ja pyrkii jatkuvasti ehkäisemään ympäristöriskejä sekä minimoimaan yrityksen vaikutuksen ympäristöön ja ilmastoon.
• Ympäristötyö on järjestelmällistä, ja se on osa toimintaamme.
• Noudatamme ja kunnioitamme lakeja ja muita soveltuvia ympäristöön liittyviä yhteiskuntavaatimuksia.
• Työntekijöillä on oltava työtehtäviinsä nähden tarpeellinen asiantuntemus ympäristövaikutuksista.

Pyrimme vähentämään toiminnan ympäristövaikutusta
Peab painottaa aktiivisesti niitä osa-alueita, joilla on suurin ympäristövaikutus elinkaarinäkökulmasta, ja pyrkii edesauttamaan:
• ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden käytöstä luopumista materiaaleissa ja tuotannossa
• kuljetusten ja tuotannon ilmastovaikutusten vähentämistä
• tuotannon materiaalitehokkuuden parantamista vähentämällä materiaalihukkaa ja tehostamalla kierrätysastetta.

Peab tekee jatkuvasti töitä ja parannuksia suojellakseen paremmin ympäristöä. Peabin työmailla olevat työntekijät ja liikekumppanit ovat vastuussa poikkeamien ja ympäristötapahtumien raportoimisesta. Kannustamme hankkimaan tietoa ympäristölle sopivista tekniikoista sekä kehittämään ja levittämään niitä.

Asetamme liikekumppaneillemme vaatimuksia
Peabin liikekumppaneiden ympäristötyöllä on tärkeä rooli myös Peabille. Se näkyy hankintaprosesseissa vaatimuksina ja ohjeina. Pyrimme yhdessä liikekumppaneidemme kanssa kehittämään ympäristön paremmin huomioivia tuotteita ja ratkaisuja.

Noudattaminen

Edellytämme liiketoimintaperiaatteiden noudattamista
Liiketoimintaperiaatteita noudatetaan jatkuvasti, ja ne ovat luonnollinen osa toimintaamme. Johdolla ja esimiehillä on kaikilla tasoilla erityisen suuri vastuu toimia hyvänä esimerkkinä. Työntekijä, joka on epävarma soveltamisesta käytännön työssä, saa opastusta esimieheltään. Tukena on Peab-konsernin eettinen neuvosto.

Peabin työntekijän on tehtävä ilmoitus havaitessaan jotain, jonka epäilee olevan liiketoimintaperiaatteiden tai lainsäädännön vastaista. Peab tarjoaa useita mahdollisuuksia raportointiin tilanteissa, joissa on aihetta epäillä sääntöjen rikkomista. Peabin ja liikekumppaneiden työntekijät raportoivat ensisijaisesti lähimmälle esimiehelleen. Jos tämä ei jostain syystä ole sopiva keino, työntekijä voi raportoida nimettömästi Peabin väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmän (whistleblowing) kautta.

Mikäli Peabin työntekijä ei toimi liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti, asiaan on puututtava. Mikäli liikekumppani rikkoo liiketoimintaperiaatteita toistuvasti tai vakavasti, yhteistyö lopetetaan.  

Vahvistaminen ja päivitys

Hallitus vahvistaa liiketoimintaperiaatteet vuosittain hallituksen kokouksessa, jossa käsitellään tilinpäätöstä.

Förslöv 5.2.2020

Jesper Göransson
toimitusjohtaja 

Tarkistettu ja vahvistettu 5.2.2020
Ensimmäinen painos hyväksytty 10.5.2017

Väärinkäytösten paljastaminen Peabissa

Peab pyrkii vaalimaan avointa yrityskulttuuria ja harjoittamaan liiketoimintaansa eettisesti. Haluamme varmistaa kaikkien niiden ihmisten turvallisuuden ja kunnioituksen, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Väärinkäytösten paljastuspalvelumme kautta kuka tahansa voi ilmoittaa epäilyksistään, jotka koskevat Peabin arvojen vastaisia tapahtumia.

Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivustoon hyväksyt evästeiden käytön.