Väärinkäytösten paljastaminen Peabissa

Peab pyrkii vaalimaan avointa yrityskulttuuria ja harjoittamaan liiketoimintaansa eettisesti. Haluamme varmistaa kaikkien niiden ihmisten turvallisuuden ja kunnioituksen, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Väärinkäytösten paljastuspalvelumme kautta kuka tahansa voi ilmoittaa epäilyksistään, jotka koskevat Peabin arvojen vastaisia tapahtumia. Tämä palvelu on tärkeä, sillä se auttaa noudattamaan hyvää hallintotapaa ja säilyttämään asiakkaiden ja yhteiskunnan luottamuksen meihin.

Työntekijöillämme, asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme on tärkeä tehtävä laittomuuksien havainnoinnissa sekä puuttumisessa Peabin arvoja, eettisiä ohjeita ja toimintaohjetta koskeviin vakaviin rikkomuksiin. Väärinkäytösten paljastuspalvelussa voit ilmoittaa epäilyttävistä asioista, jotka voivat vaikuttaa vakavasti yhtiöön tai ihmisten henkeen tai terveyteen ja jotka eivät ole yhtiömme arvojen ja liiketoiminnan eettisten periaatteiden mukaisia. Ruotsin voimassa olevan lainsäädännön mukaan käsittelyyn voidaan ottaa henkilötietoja kuitenkin vain, jos rikkomukseen on syyllistynyt Peabin johtava päättäjä tai avainhenkilö.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Nimettömyyden varmistamiseksi palvelua hallinnoi ulkoinen kumppani, ja ilmoituskanava on salattu ja salasanasuojattu. Kun ilmoitus on tullut väärinkäytösten paljastuspalveluun, se arvioidaan väärinkäytösten paljastusta koskevien periaatteiden mukaisesti ja hyväksytään tai hylätään. Hyväksytyn ilmoituksen perusteella Peabin turvallisuusosasto käynnistää sisäisen selvityksen. Sen tulokset esitellään eettiselle neuvostolle, joka päättää jatkokäsittelystä. Selvityksen valmistuttua kaikki henkilötiedot poistetaan ilmoituksesta. Väärinkäytösten paljastajan henkilöllisyys pysyy täysin luottamuksellisena koko prosessin ajan.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Whistleblowing-palvelun kautta voi ilmaista huolensa jostakin, mikä ei noudata yhtiömme arvoja ja liiketoiminnan etiikkaa ja millä voi olla vaikutusta yhtiöömme.

Ilmoita väärinkäytös